Chřástal polní

                                                                               

Chřástal polní (Crex crex) je druh pro který je vyhlášena ptačí oblast. Ohrožen je zvláště v západní Evropě, kde v posledních desetiletích téměř vymizel. Značný vliv na jeho úbytek má především intenzivní hospodaření na loukách. Ohrožen je sekačkami, pastvou, vysoušením mokřadů i hnojením luk. Proto jsou v EU zavedena pravidla na jeho ochranu a pravidelný monitoring.
V ČR se chřástali stahují především do podhůří a Orlické Záhoří je jednou z lokalit kam pravidelně přiletují až z centrální Afriky, aby založili svá hnízda. Pravidelným a podrobným monitoringem volajících ptáků se snažíme přispět k poznání o životě tohoto tajemného tvora a zlepšení jeho životního prostředí.


Chřástal v Orlickém Záhoří


Hotspot lokality. Jedinečná mapa nejcennějších hnízdišť.
První chřástalové polní pravidelně přilétají do ptačí oblasti ve třetí dekádě měsíce května. Časnější přílet je málo pravděpodobný, jelikož výška a hustota trávy na pastvinách i loukách většinou nedosahuje požadovaných hodnot pro tento druh. První hnízda jsou zakládána na silně podmáčených loukách, kde dorůstá potřebná výška a hustota trávy dříve než na lokalitách poměrně suchých. Hnízda prvního hnízdění jsou zakládána v době od příletu do začátku června, hnízda druhého hnízdění pravidelně ve třetí dekádě června. Průměrně je založeno v ptačí oblasti každý rok asi 14 hnízd (8-23). První hnízdění bývá méně obsazeno, v průměru asi 4 hnízda (27 %), druhé hnízdění je značně početnější, v průměru asi 10 hnízd (73 %). Z celkového průměrného počtu 14 založených hnízd bývá 9-10 hnízd (67 %) na plochách zemědělsky využívaných (pastva a louky) a 4-5 hnízd (33 %) bývá na ostatních plochách, především silně podmáčených pozemcích a v nivě řeky Orlice. Sečení trav bývá prováděno v červnu a počátkem července. Sečením a pastvou je s velkou pravděpodobností každým rokem zničeno průměrně 7-8 hnízd (50-60 %) chřástalů.

Pravidelně po celou sezónu:

  • Zaznamenáváme všechny volající ptáky.
  • Vyhodnocujeme založená hnízdiště.
  • Připravujeme podklady pro individuální ochranu.
  • Vyhodnocujeme "hotspot" - nejcennější hnízdiště.
  • Sledujeme stav a vývoj prostředí. 
Od roku 2011 zajišťujeme individuální ochranu hnízdišť chřástala ve spolupráci s farmou Ekolife Orlické Záhoří. Tímto způsobem se snažíme posílit ochranu chřástalů nad současnou běžnou úroveň. Na základě důkladného monitoringu vyhodnocujeme a přímo v terénu pak vyznačujeme ta hnízdiště, která jsou přímo ohrožena zemědělskými pracemi. Bez tohoto opatření by došlo každoročně ke zničení několika hnízdišť.

Monitoring probíhá díky dobrovolníkům kteří pravidelně navštěvují území a zaznamenávají volající ptáky. Moc děkujeme, skvělá práce!
Přidejte se k nim také, přijeďte!